OpenAI kết nối ChatGPT vào Internet và hơn thế nữa

Dataculi.com - The data way - data scientist - data analyst - power query - power bi

OpenAI đang thêm tính năng plug-in vào ChatGPT để nâng cao khả năng của trò chuyện bot và cho phép lấy truy cập vào dữ liệu trực tiếp từ web. Trước đây, ChatGPT bị giới hạn bởi việc chỉ có…